Mounah Sami Jabara & Family
Tulsa, Oklahoma 2003

Vicki, Khaled, Haifa, Rami & Mounah